R-LR-CARSON -1R-LR-CARSON DOUBLE 7TH-1R-LR-CARSON-1R-LR-CELEBRATE-1-2R-LR-CELEBRATE-1R-LR-ORLANDO-1R-LR-OUT-1R-LR-PATRICK-1R-LR-TEAM-1-2R-LR-TEAM-1